شاه عباسی افشان

این طرح توسط محمدعلی شاهرخی فرزند حسن خان طراحی و رنگرزی شده است. در این طرح رنگ ها کاملاً هماهنگ با یکدیگر و در نهایت زیبایی به کاربرده شده اند. ترکیب بندی رنگ ها به گونه ای است که در نگاه نخست تعداد رنگ ها زیاد به نظر می رسد ولی چنین نیست و ترکیب بندی اینگونه نشان می دهد در صورتی که تعداد رنگ ها اندک می باشد.

1 2 3 4