فرش جعفری

آدرس: کرمان، خیابان فلسطین، نبش کوچه شماره 11

فرش مقیمی

آدرس : کرمان،اواسط خیابان گنجعلیخان

شماره تماس: 2231217

فرش بقایی

آدرس: کرمان، خیابان شهید چمران، حد فاصل کوچه 9 و 11

فرش یظهری

آدرس: کرمان، خیابان شهید باهنر، روبروی بانک صادرات

شماره تماس: 3121984

فرش محمدخانی

آدرس: کرمان، خیابان قرنی، جنب تامین اجتماعی شعبه 2

فرش مقیمی

آدرس: کرمان، خیابان گنجعلیخان، فرش مقیمی

شماره تماس: 2231217

فرش ولیعصر(ع)

آدرس: کرمان، چهارراه ناصریه، اواسط خیابان آلاشت، مقابل کوچه شماره 7

شماره تماس: 3126005

فرش جلگه

آدرس: کرمان، خیابان مدرس، خیابان سلمان فارسی، نبش کوچه شماره 3

شماره تماس: 3342126

1 2