فروشگاه هزاردستان

مدیریت: مهدیه اله وردی

آدرس: کرمان، خیابان حافظ، مقابل کوچه شماره 13