فرهنگسرای کوثر

آدرس: کرمان، خیابان شهید رجایی، جنب کتابخانه ملی

شماره تماس: 2232924