فروشگاه مس

مدیریت: محمد حسن پور یزدانپناه

آدرس: کرمان، میدان گنجعلیخان، جنب موزه سکه