بقچه

شال قرمز کرمان، سلسله دوزی شده با استر ساتن آبی

ابعاد: 100*100 سانتیمتر

متعلق به مجموعه بهمن بیانی

مرجع