پارچه مخمل ابریشمی

تکه ای از پارچه ی مخمل ابریشمی با نقش دایره های طلایی زربفت که متعلق به دوره ایلخانی است. این پارچه اکنون در موزه ی هنرهای زیبای بوستون قرار دارد .