کفش زنانه دوره قاجار

این نمونه کفش چرمین بجا مانده از عصر قاجار در موزه مردم شناسی هلند نگهداری می شود.

مرجع