پارچه مخمل با نقش شکار با شاهین

این پارچه که متعلق به دوره صفویه است نشان دهنده مهارت فنی بافدگان آن دوره و همچنین وابستگی آنها به تصاویر کتاب به عنوان یک منبع الگو است.در این پارچه ویژگی های یک الگو مشبک تشکیل شده از ردیف های متناوبی از ترنج دیده می شود.شکار با شاهین به عنوان تفریح و سرگرمی شاهزاده موضوع صحنه های ترنج است.این قطعه پارچه هم اکنون در موزه متروپولیتین نگهداری می شود.