پارچه ابریشمی با نقش درباریان صفوی و اسرای گرجستانی

این پارچه ابریشمی متعلق به دوره صفویه است و تصویر درباریان صفوی و یک اسیر گرجستانی را نشان می دهد. این اثر در موزه متروپولیتین نگهداری می شود.

مرجع