قطعه ای از یک پارچه ابریشمی زربفت

این قطعه پارچه متعلق به دوره صفویه است و در موزه متروپولیتین نگهداری می شود

مرجع